Copyright Registration

Det krävs ingen formell registrering för att få ett upphovsrättligt skydd (copyright). Upphovsmannen, eller dennes arbetsgivare, får automatiskt skydd under förutsättning av vissa legala krav är uppfyllda (verkshöjd). Men om någon inkräktar på dina rättigheter, t ex genom piratkopiering, måste du kunna bevisa att du är den rätte upphovsmannen eller rättighetsinnehavaren.

Självfallet kan du själv, internt, dokumentera produktutvecklingen. Det kräver emellertid tid och konsekvent agerande. Dessutom kan naturligtvis intern dokumentation ifrågasättas. Deposits Copyright Registration Service ger ett odiskutabelt bevis för att rättigheterna är dina. Genom ett online-förfarande tar vi ett unikt ”fingerprint” av din produkt med ”tidsstämpel”. Därefter förvarar Deposit alla data så att de kan återfinnas och kopplas till rätt fingerprint när så behövs.

Säkra din know-how När du registrerar din produkt handlar det inte enbart om att bevissäkra upphovsrätten. Dessutom skyddar du ditt företags kunnande. Registreringen avskräcker från upphovsrättsintrång av (tidigare) anställda och uppdragstagare. Om du som en del i ett samarbetsavtal ger dina partner tillgång till känslig information, kan du med registrering förebygga missbruk och i ett senare skede vidta rättsliga åtgärder om missbruk faktiskt har ägt rum. Sist men inte minst: Om du skulle vilja sälja ditt företag är det av stort värde att kunna visa upp dokumenterade rättigheter till programmen. Deposits Copyright Registration Service säkrar din know-how:

1. Bevis på äganderätt/upphovsrätt (copyright) Vi tillhandahåller en tydlig och uppvisbar “audit trail” som utgör bevis inför domstol om vem som skapat produkten och när det skedde.

2. Backup av din know-how Know-how, antagligen den viktigaste tillgången i ditt företag, lagras regulbundet. Även när en anställd lämnar företaget förblir dennes arbetsresultat tillgängligt för dig.

3. Avskräcker från intrång Copyright Registration fungerar preventivt, särskilt gentemot (tidigare) anställda.

4. Riskminimering vid joint ventures/samarbetsavtal När man etablerar samarbeten måste man ofta dela med sig av mycket känslig information. En föregående registrering förebygger missbruk i ett senare skede.

5. Skyddar upphovsrätten (copyright) när uppdragstagare/konsulter anlitas För att du ska få upphovsrätten till konsulters arbetsresultat behövs en skriftlig överlåtelse. Genom att registrera upphovsrätten sluter du cirkeln – de kan inte i ett senare skede återkomma med krav.