Industrial Escrow

När man utnyttjar halvfabrikat, outsourcing och speciell maskinell utrustning kan produktionsprocesserna bli mycket komplexa. I dagens teknikdrivna samhälle blir företagen i ökande utsträckning beroende av kunskap som finns hos tredje man. Beroendet medför risker.

Om riskerna är relaterade till kärnverksamheten är det viktigt att minska företagets utsatthet. Det gör du med Industrial Escrow. Är din kärnverksamhet beroende av program, tillverkningsprocesser och annat kunnande som du själv inte äger?

Om så är fallet kan Deposit erbjuda skräddarsydda lösningar för att tryggt deponera sådan vital information på ett sätt som inte skadar ägarens/leverantörens intressen.

Dessutom erbjuder Deposit sin långa tekniska erfarenhet av att verifiera deponeringens användbarhet och fullständighet. Utöver det bevakar Deposit att det deponerade materialet hålls aktuellt under produktens hela livscykel.

Vice versa: Om du är ägare eller leverantör av väsentlig kunskap och dina kunder, med all rätt, kräver att tillgången till den kunskapen ska säkerställas och finnas tillgänglig så länge de behöver den, kan du ordna det utan att avslöja affärshemligheter eller inskränka dina rättigheter som ägare eller immaterialrättsinnehavare.

Deponeringen av materialet hos Deposit innebär att leverantören eller den industriella designern/konstruktören levererar en databärare som innehåller specifikationer, konstruktionsscheman, teknisk dokumentation och/eller källkoder till designen, programmet, produktionen eller produktionsprocessen.

Deposit verifierar och förvarar materialet och får inte under normala omständigheter göra något annat med det. Dock kan, under vissa angivna förhållanden (punkt 5.1 i Deponeringsavtalet), Depositl utlämna materialet till användaren.

I huvudsak tillhandahåller Deposit två typer av avtal:

A. Om det rör sig om en enda klient används ett trepartsavtal mellan Leverantören/konstruktören, användaren och Deposit.

B. Om det rör sig om flera klienter/användare används ett tvåpartsvtal (ramavtal) mellan Leverantören/konstruktören, användaren och Deposit. Villkoren i tvåpartsavtalet överförs till "General Terms of Escrow Supplier/Industrial Designer" som intresserade användare kan ansluta sig till.

Det bästa med ett ramavtal är att det inte behövs ett nytt deponeringsarrangemang för varje ny kund: En och samma deponering kan användas för ett obegränsat antal användare.